LOGO 2 THEMPEL.png

VEDTÆGTER Til THE NATURAL FOREST MONASTERY in RANDERS               
 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.            The Natural Forest of Monastery in Randers
                      Randersvej 79, Favrskov/Hinge
                      8940 Randers SV, Danmark
                      Cvr: 40089233
 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

Trossamfundets formål er at sikre et samlingspunkt for buddhister og interesserede gæster, samt at drive et tempel for Theravada buddhister i Danmark. At lette thailændernes indpasning i det danske samfund og bevaring af de thailandske kulturelle værdier.

 

Stk. 1. At have et tempel til rådighed for Therevada munke som kommer til Danmark for at følge

Buddhismens ritualer og handlinger.

Stk. 2. At udbrede og udvide forståelsen for Theravada buddhismen nationalt og

Internationalt.

Stk. 3. At afholde buddhistiske højtidsfester.

Stk. 4. At fungere som et center for undervisning samt meditation om Theravada buddhisme for

alle interesserede.

Stk. 5. At bevare anerkendelsen for Theravada buddhismen fra Kirkeministeriet i Danmark og

fra den Thailandske folkekirke.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Der står Medlemmer frit for at være fast medlemmer som betale kontingent eller som medlemmer uden kontingent betaling.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når
medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal/halvår/regnskabsår.
 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand

9. Valg af næstformand

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af revisorer

12. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, næstformand består af kassereren og medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår 01.01.2019-31.12.2019

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet assisteres på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, næstformand og kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren sammen med Formanden og Næst Formanden, står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren, Formanden og Næst Formand kan alle råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Ethvert Bestyrelse medlem har altid ret til at se Foreningens konto arrangement og aktiver.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 

Og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den.

 

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Gennemgang af forslag til vedtægter

4. Godkendelse af vedtægter

5. Gennemgang af budget

6. Godkendelse af kontingent og budget

7. Valg af formand

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

 


Formand: Kitt K. Jepsen
Næst Formand: Phra Ajarn, Sutthichai Thakong

LOGO 2 THEMPEL.png